Privacyverklaring onderaanneming

Verwerking persoonsgegevens bij onderaanneming en inlening 

 

Wie zijn wij 

Deze  privacyverklaring  is  van Handels & Constructiebedrijf H. Hardeman B.V.,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder  nummer 30066494, en gevestigd te Veenendaal.

 

Voor wie is deze privacyverklaring 

Deze  verklaring  is  bestemd  voor  de  arbeidskrachten  die  in  dienst  zijn  van een ander (een onderaannemer of partij die personeel uitleent) en werkzaamheden voor ons komen uitvoeren.

 

Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen 

Namens  onze  onderaannemer  of  de  partij  van  wie  wij  u  hebben  ingeleend  zult  u  werkzaamheden gaan verrichten voor ons. In verband met deze werkzaamheden leggen wij een aantal  persoonsgegevens  vast.  Wij  leggen  u  graag  uit  waarom wij uw gegevens verzamelen.

Als uw werkgever de loonheffingen of de btw niet betaalt, kan de Belastingdienst ons daarvoor  aansprakelijk  stellen.  Om  het  risico  hierop  te  beperken,  moeten  wij een goede administratie  bijhouden.  Uit  die  administratie  moet  de  identiteit  blijken van de arbeidskrachten die  wij  hebben  ingezet.  Voor  buitenlandse  arbeidskrachten  moeten  wij  ook kunnen aantonen dat zij in Nederland  mogen werken.

Soms  is  het  verwerken  van  uw  persoonsgegevens  wettelijk  verplicht.  In  andere  gevallen hebben  wij  er  een  gerechtvaardigd  belang  bij.  Door  te  weten  wie  er  bij ons komt werken, kunnen  wij  ons  aansprakelijkheidsrisico  tegenover  overheidsinstanties  zoals  de  Belastingdienst  beperken  en  oplegging  van  boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen voorkomen. Om deze redenen bent u dan ook verplicht om uw gegevens te verstrekken. Wilt u geen persoonsgegevens  verstrekken,  dan  mag  u de werkzaamheden niet voor ons uitvoeren en zullen wij u niet toelaten tot de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Een  aantal  van  uw  persoonsgegevens  ontvangen  wij  van  uw  werkgever.  Het gaat om uw Burgerservicenummer en in het geval van arbeidskrachten uit het buitenland soms ook om kopieën  van  identiteitsbewijzen.  Uw  werkgever  is  wettelijk  verplicht  ons deze gegevens te verstrekken.  Indien  sprake is van grensoverschrijdende dienstverlening waarvoor een melding moet worden gedaan bij het UWV, vragen wij uw werkgever ook om een kopie van het notificatieformulier  bij  het  UWV  (zonder  kopieën  van  de  werk-  en  verblijfsvergunningen). Op dit formulier zijn persoonsgegevens van u vermeld.

 

Wat vragen wij van u 

Wij  zullen u voor aanvang van de werkzaamheden vragen ons een geldig en origineel identiteitsbewijs te tonen, waaruit wij een aantal persoonsgegevens zullen overnemen.

 

Verder  willen  wij  ook  controleren of u gedurende de periode van de werkzaamheden in Nederland  arbeid  mag  verrichten.  Daarom  vragen  wij  u  om  uw  verblijfs-  en/of  werkvergunningen.  Voor  onze  administratie  zullen  wij  hiervan  –  op  advies  van  de  Inspectie  voor Sociale  Zaken  en  Werkgelegenheid  –  een  kopie  maken.  Ook  zullen  wij  een  eventueel aanwezige  A1-verklaring  kopiëren.  Wij  maken  deze  kopieën  omdat  wij  in  een  later  stadium tegenover overheidsinstanties willen kunnen bewijzen dat wij alleen personen met de juiste documenten te werk hebben gesteld en ons goed te kunnen verweren tegen eventuele naheffingen en boetes.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens 

Wij  bewaren  uw  persoonsgegevens  voor  de  duur  van  7  jaar  na  afloop  van  het  boekjaar waarin  de  werkzaamheden  zijn  geëindigd.  Deze  periode  komt  overeen  met  de  periode waarbinnen  wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Kopieën  van  identiteitsbewijzen  en  eventuele  verblijfs-  en  werkvergunningen  zullen  wij  in  verband  met  de  Wet  arbeid  vreemdelingen  bewaren  tot  5  jaar  na  het  einde  van  het  jaar waarin de werkzaamheden zijn geëindigd.

 

Verstrekking aan derden 

Het  is  mogelijk  dat  wij inzage moeten geven in onze administratie of uw identiteit of recht om  in  Nederland  te  mogen  verblijven  en/of  werken  moeten  aantonen  aan  de  Belastingdienst,  de  Inspectie  Sociale  Zekerheid  en  Werkgelegenheid,  het  UWV  of  de  Sociale  Verzekeringsbank.  In  dat  geval  zijn  wij  genoodzaakt  uw  persoonsgegevens  aan  hen  te verstrekken.

 

Uw rechten 

U  heeft het recht om ons te vragen om hun eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast  heeft  u het recht om te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Vindt u dat wij onjuist omgaan met uw gegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit  Persoonsgegevens.  U  kunt  verder  in  bepaalde  gevallen  bezwaar  maken  tegen verwerking  of  ons  verzoeken  om  wissing  van uw gegevens. Dat kan uiteraard niet als het gaat  om  een  verwerking  die  noodzakelijk  is  om  een  wettelijke  verplichting  uit  te  voeren. Het  recht  op  overdracht  van  uw  persoonsgegevens  (‘dataportabiliteit’)  is  in  dit  geval  niet van toepassing.

 

Om  uw  rechten  te  kunnen  uitoefenen  kunt u zich wenden tot ons bedrijf via 0318 – 521700 of via info@hardeman.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het  verzamelen  en  gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.